TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin pitäjä

y-tunnus:2727373-8
Osoite: Pohjanmaantie 11 B 15, 33270 Tampere
Yhteyshenkilö: Asmo Tuomisto, 044 290 0600

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- ja sopimussuhteeseen. Henkilötietoja käsitellään sopimus- ja lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseen, tiedottamiseen, palveluiden markkinointiin ja toiminnan kehittämiseen. Rekisteröidyistä tallennetaan tarvittavat yhteystiedot, joita ovat osoite, puhelinnumero ja sähköpostitiedot, y-tunnus, asema organisaatiossa, tiedot asiakkaan tilaamasta palvelusta, rekisterin pitäjän ja rekisteröidyn tai muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon väliset viestit, kommentit, suostumukset, kiellot ja asiakaspalautteet. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei se lakisääteisestä syystä ole tarpeellista. Rekisterin sisältämät tiedot saadaan yhteistyökumppaneilta ja suoraan asiakkaalta.

Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköinen aineisto säilytetään rekisterin pitäjän tietokoneella tai tallenteella, tai asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisella palvelimella tai palvelussa. Henkilötietojen käsittelyoikeus on niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseen. Rekisterin tiedot on suojattu ulkopuolisilta teknisin ratkaisuin. Rekisterin tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista viranomaisille voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö osoitetaan rekisterin pitäjälle ylläolevilla yhteystiedoilla, rekisterissä olevan henkilön allekirjoituksella varustettuna dokumenttina.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa toiselle palveluntarjoajalle. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus tai pyytää tietojen poistoa. Pyyntö osoitetaan rekisterin pitäjälle ylläolevilla yhteystiedoilla, rekisterissä olevan henkilön allekirjoituksella varustettuna dokumenttina. Markkinointirekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi. Rekisterin pitäjä säilyttää muita henkilötietoja kulloisenkin lain mukaisesti ja vain niin kauan kuin se on tarkoituksellista ja perusteltua.